Istoric proiect

Lucrări științifice ale partenerilor

Poster Session at the conference Increasing Europe’s competitiveness through cultural heritage research. An initiative of the project NET-HERITAGE
March 24th 2011, Committee of the Regions Building, Brussels

Increasing Europe’s competitiveness through cultural heritage research – an initiative of the EU-project NET-HERITAGE (.pdf)

Inauguration UNESCO Chair on Preventive Conservation, Maintenance and Monitoring of Monuments and Sites on 24-25 March 2009 (.pdf)

Valorificarea patrimoniului evreiesc prin construcție nouă

Patrimoniul cultural evreiesc are o altă relevanță în contextul demersurilor comunitare de recunoașterea rădăcinilor iudeocreștine ale Europei.

Logic ar fi ca Balfour să se fi exprimată, atât de britanic în contextul celebrei Declarații, cum că: am avea cu toții cei din zilele noastre o mare datorie față de evrei și de care ne-am fi achitat foarte prost.

Dacă am încerca să ne imaginăm lumea actuală fără consecințele aportului evreiesc rezultatele ar fi fantastice. Una dintre primele scrieri science-fiction, citată în antologiile de profil, relatează despre un călător în timp care ajuns în toiul bătăliei de la Waterloo ucide un ostaș și dispare instantaneu întrucât era tocmai descendentul acestuia. Un antisemitism consecvent nu poate avea drept ultimă consecință obligatorie decât și distrugerea creștinismului (după cum se pare că a schițat demonstrativ deja istoria). Să ne imaginăm acum, din nou, o astfel de lume și să judecăm în cunoștință de cauză.

Pe de altă parte, să nu uităm, purtați pe aripile entuziasmului specific in general neofiților și adus la paroxism de sincretismul contemporan, că se pare că natura și numărul preceptelor și interdicțiilor face ca să fie greu nu numai să fii evreu ci și să înveți într-adevăr de la ei (dacă nu plătești prețul integral al “Legământului” și există o anume unanimitate în a asocia succesul întreprinderii apostolului Paul cu ușurarea de către el a “jugului Torei”), cum ne recomanda recent o personalitate de a noastră (care ignora exemplul semnificațiilor atât de diferite, de exemplu, ale Anului Nou din iudaism și din alte religii și numeroasele servituți ale condiției de evreu), și cred că din aceleași motive (și nu din considerente personale sau de deschidere de către noi a unui domeniu în afara expertizei comune a elitelor specifice) discursul nostru nu a întrunit întotdeauna unanimitatea intimă a celor care l-au receptat.

Pe de altă parte, avem impresia că resortul acestei lumi iudaice și speranța împotriva entropiei ideatice rezidă tocmai în dualitate și pendularea milenară între individualitate specifică și extrema deschidere spre exterior. Acestea se coroborează cu o viziune deja tradițională (să cităm, pentru aria transilvană, numai pe Sfântul Ștefan care enunța că minoritățile ar fi bogăția oricărui stat…).

Valorificarea patrimoniului evreiesc prin construcție nouă — Mircea Moldovan


The Hebrew cultural heritage has a different relevance in the context of community approaches to recognize the roots of Europe’s Christian Jewish roots.

Logic is that Balfour should have expressed himself so British in the context of the famous Statement, such as: nowadays we all have a great debt to the Hebrews and we have paid very poorly.

If we would try to imagine today’s world without the consequences of the Hebrew input the results would be fantastic. One on the first science-fiction writings, extracted in the profile anthologies, tells about a time traveler that once he arrived in the middle of the Battle of Waterloo, kills a soldier and then he suddenly vanishes in the thin air because he was the descendent of the soldier. A consequent anti-Semitism can only have as a last binding consequence also the destruction of Christianity (as it seems that history already sketched a demonstration of it). Let us now imagine, again, such a world and judge this knowingly.

Heritage Hebrew In Romania — Mircea Moldovan


Astăzi despre sinagogi – maine poate despre totalitatea patrimoniului arhitectural evreiesc din România

Cu cativa ani in urma s-a nascut in comunitatea din Cluj-Napoca primul copil, dupa mai multi ani. A fost un prilej de bucurie pentru toata lumea pentru ca prezenta evreilor intr-o lume este si o referinta de buna functionare pentru aceasta.

Nu poate oculta insa o realitate: in 1990 in municipiu exista o comunitate cu o casa de rugaciuni pe strada David Francisc, Templul Deportatilor pe strada Horea, sinagogile de pe strazile Croitorilor si Paris (inca functionale) si cea de pe strada Baritiu in dezafectare. Astazi ultimele trei au devenit: Institutul de Iudaistica Dr. Moshe Carmilly al UBB (dupa un avatar comercial nefericit), o institutie multimedia si Casa Tranzit (specializata in manifestari de arta contemporana – hapeninguri, performante, instalatii etc.) si acestea sunt cazuri privilegiate fata de cazuistica acumulata in Romania, si probabil in alte numeroase tari.

Apare evident ca un patrimoniu fara o comunitate care sa depaseasca o anumita masa critica este extrem de vulnerabil. O sansa si o speranta, decurgand din aceasta, vine din mutatia contemporana prin care arhitectura a devenit din risipitoare de resurse (conform scolii antropologice traditionale din anii ’20 - de la Piramide la Casa Poporului) generatoare de resurse.

Astăzi despre sinagogi – maine poate despre totalitatea patrimoniului arhitectural evreiesc din România — Prof. Dr. Mircea MOLDOVAN


The first child of the Jewish community in Cluj-Napoca was born a few years ago, after many years. It has been a great joy for everybody because the presence of the Jews in a world is a sign of its well-functioning.

We cannot ignore though a certain fact: there was a community in 1990 which had a house of prayer on David Francisc street, The Deported`s Temple on Horea street, the synagogues on Croitorilor and Paris streets (still functional) and the disaffected one on Baritiu street. These last-mentioned three have now become: The Institute of Judaism Dr. Moshe Carmilly of UBB (after an unfortunate commercial avatar), a multi-media institution and The Transit House (specialized in contemporary art events: happenings, performances, installations, a.s.o.), and these are privileged situations compared to the Romanian casuistry, which is probably to be found also in many other countries.

It appears as obvious that a patrimony without a community which may outpass a certain critical mass is extremely vulnerable. A hope and an opportunity, resulting from this, comes from the contemporary movement by which architecture has turned from resource-consuming (according to the traditional anthropological school of the 20s-from the pyramids to The House of The People) into resource-generating.

Today about synagogues - tomorrow maybe about the whole jewish architecture patrimony in Romania — Prof. Dr. Mircea MOLDOVAN

Templul Deportatilor, Strada Horea Templul Deportatilor, Strada Horea Casa Rabinului, Strada Horea Sinagoga din Iasi, Sinagoga din Alba Iulia Sinagoga Ortodoxa, Strada Baritiu (demolata) Oradea, Sinagoga Ortodoxa Sinagoga din Timisoara Sinagoga de pe Strada Croitorilor Sinagoga pe Strada Paris Sinagoga pe Strada Baritiu

Les juifs en Roumanie aux XIXe et XXe siecles : permanences et ruptures.
Montpellier, septembre 2000
Oradea comme une Florence juive dans le seuil de notre siecle. — Dr : Mircea Sergiu Moldovan

Oradea, 4-5 noiembrie 2011: Programul Conferintei Internationale "Contributia Evreilor la Dezvoltarea Urbana in Europa Centrala" (Economie, Cultura si Arta) (.pdf)

Programul Conferintei Internationale "Contributia Evreilor la Dezvoltarea Urbana in Europa Centrala" (Economie, Cultura si Arta) (.pdf)

International Conference Program "The Jew`s Contribution to the Urban Development of Central Europe" (Economy, Culture and Art) (.pdf)

Art and Arhitecture of Romanian Synagogues — International Conference, February 24-28, 2008 (.pdf)

Symposium / Architectural history as [applied] science (.pdf)

Istoric Proiect

Rezumat

Titlul Proiectului
Crearea unui sistem modern multimedia de inventariere și informatizare privind Patrimoniul Cultural al Comunității Evreiești din România, în contextul european al multietnicității și diversității patrimoniale
Acronimul proiectului:
JEWISH-ROM

Rezumatul proiectului

Proiectul are în vedere valorificarea patrimoniului cultural evreiesc din România și, în cazul celui material care se pretează la aceasta, reabilitarea sa. Aportul de noutate și creativitate, față de metodica tradițională în munca științifică și în particular în istoria artei și arhitecturii, este recurgerea la mijloacele oferite de tehnologiile informației și comunicațiilor precum și racordarea la problematica mediului, care pot efectiv revoluționa sau cel puțin sistematiza și face mult mai accesibil domeniul.

Istoriografia românească consacrată domeniului este consistentă și s-a îmbogățit considerabil în ultimele două decenii, beneficiind de interesul pe cale de generalizare pentru comuniunea monoteismelor și perceperea minorităților și multiculturalismului ca adevărate bogății (să reamintim și că în Comunitatea Europeană se vorbește tot mai apăsat de rădăcini iudaice și creștine europene, lucru atât de valabil și pentru România). Ea va fi pusă în valoare în cadrul proiectului de față.

Protejarea moștenirii culturale a fost stabilită ca o prioritate mondială: Comunitatea internațională recunoaște importanța protejării patrimoniului cultural și reafirmă angajamentul în lupta împotriva distrugerii intenționate sub orice formă, astfel încât moștenirea culturală să poată fi transmisă generațiilor viitoare.

Proiectul propune realizarea unui sistem digital complex, performant, pentru repertorierea și punerea în valoare a patrimoniului cultural evreiesc din România. Aceste tehnici „neinvazive” nu aduc prejudicii materialului istoric și se pretează la modelări 3D, medii virtuale, prelucrări, accese cu meniuri în cascadă care să îi sporească accesibilitatea și impactul comunicării.

Rezultatele proiectului vor conduce la o mai bună prezentare a patrimoniului cultural evreiesc din România, exprimat prin tehnologii multimedia și instrumente moderne IT&C.

Baza de pornire a activității de cercetare este reprezentată de inventarierea patrimoniului cultural iudaic din Romania. Informațiile din cercetarea de inventariere vor fi incluse în arhiva de date preliminare. Prin intermediul unei interfețe software, datele din arhivă se vor prelua de baza de date multimedia care reprezintă pilonul principal al sistemului multimedia. Tot în aceasta baza vor fi integrate și studiile generale și detaliate. Rezultatele inventarierii, alături de studiile de specialitate – istoriografic și de analiza a potențialului cultural-turistic, studiile pilot privind concepte și tehnici de reabilitare a obiectelor de patrimoniu cultural specific culturii iudaice – vor constitui elementele de bază prin care se va elabora un studiu sintetic cu analize multicriteriale ce va identifica trasee cultural-turistice, integrate în cele ale patrimoniului iudaic din Europa. Finalizarea sistemului multimedia se va efectua prin crearea unui DVD dedicat.

Mijloacele de diseminare specifică a rezultatelor cercetării vor fi valorificate pentru creșterea vizibilității cercetării romanești, includerea echipelor în rețele de cercetare europene și realizarea de noi parteneriate internaționale în vederea participării la competiții de cercetare, dezvoltare, inovare.

Planul de realizare a prevăzut inițial organizarea a trei workshop-uri: în etapa 2/2009 - un workshop național, cu specialiști, autorități și reprezentanți ai comunității evreilor din România pentru lansarea proiectului, în etapa 3/2010 - al doilea workshop, de data aceasta internațional având ca scop o consultare interactivă cu reprezentanții comunităților evreilor din România și din străinătate, privind modalități și resurse de reabilitare a patrimoniului comunităților evreilor din Europa, în etapa 4/2011 – un workshop internațional final, pentru demonstrarea funcționalității și utilității metodei de inventariere și informatizare a patrimoniului cultural prin tehnologii multimedia.

Criza economică cu care se confruntă România a condus însă la diminuarea fondurilor alocate proiectului pentru primele trei etape, astfel încât, din cele trei manifestări științifice a rămas numai workshop-ul internațional final. Ne propunem ca prin acest eveniment, odată cu lansarea sistemului multimedia și a web-site-ului finalizat să se genereze noi modalități de reabilitare și integrare socio-economică și cultural-turistică a elementelor de patrimoniu cultural evreiesc. Reuniunea va avea în mod cert drept rezultat și consolidarea și extinderea unei rețele de cercetare și comunicare în domeniu.

Rezultatele obținute vor fi făcute publice prin intermediul web site-ului, bilingv română/engleză precum și prin publicare de lucrări în reviste de specialitate, eventual volume sau monografii dedicate.

Obiectivele generale și specifice ale proiectului

Obiectiv general

Proiectul are ca obiectiv general crearea unui sistem modern multimedia de inventariere și informatizare a patrimoniului cultural al Comunității Evreiești din România, în contextul european al multietnicității și diversității patrimoniale.

Obiective specifice

Proiectul are 2 obiective specifice, structurate în 4 etape ce cuprind 26 de activități:

  • Obiectiv I:
    Inventarierea prin metode științifice a patrimoniului cultural al Comunității evreilor din România, elaborarea de studii și constituirea bazei de date multimedia
  • Obiectiv II:
    Realizarea sistemului modern multimedia de inventariere și informatizare dedicat patrimoniului cultural al Comunității evreilor din România, promovarea internațională și diseminarea rezultatelor proiectului

Rezultate estimate

  • Informații preliminare / Lansare pagină web
  • Studiu istoriografic / Index al arhivei de date primare / Software / Workhop național / Pagina web
  • Arhiva de date primare / Index al bazei de date / Baza de date multimedia / Studii de analiză / Studiu pilot / Web site / Workshop internațional
  • Studiu sintetic / Studiu trase cultural-turistice / DVD dedicat / Workshop internațional / Comunicări și articole științifice / Web Site

Prin sistemul media propus, proiectul va contribui la o mai bună integrare a României în rețeaua europeană privind patrimoniul cultural. Aplicarea sistemului modern multimedia pentru inventarierea și informatizarea patrimoniului Comunității evreiești din România va permite un acces extins, multimedial la acest patrimoniu, constituindu-se într-un avantaj competitiv în societatea informațională. Sistemul multimedia va contribui la asigurarea unei poziții mai importante pe Internet pentru operatorii români prin accesul și folosirea informațiilor din sectorul cultural ca și prin extinderea ofertei informaționale, adaptarea culturala și lingvistică a produselor informaționale și înlăturarea barierelor comerciale.

Resursele partenerilor, evidențiate pe parcursul elaborării primei etape „Informații preliminare / Lansare pagină web” nu exclud și suplimentarea până în final și cu unele studii de caz vizând managementul patrimoniului evreiesc din România.

Coordonatorul proiectului

UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM

Director proiect: prof.dr.arh. Mircea Sergiu Moldovan

Conducatorul de proiect, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), denumită astfel începând din anul 1992, este moștenitoarea unor anterioare tradiții ale învățământului universitar din Cluj care pornesc din anul 1920. Universitatea are 7 facultăți la care se adaugă, începând din anul 1998, Facultatea de Arhitectură și Urbanism. Cercetarea științifică a reprezentat o preocupare esențială a cadrelor didactice și cercetătorilor din UTCN.

Potențialul științific de care dispune Universitatea a îndreptățit-o să organizeze o suită de manifestări științifice de anvergură, cu o largă participare a specialiștilor români și străini.

UTCN a fost acceptată, din 2003, ca membru în Asociația Europeană a Universităților. Departamentul care administrează curent activitățile de cercetare din UTCN este Centrul de Cercetare Ştiințifică, Transfer Tehnologic și Implementare Invenții (CCSTTII). Racordarea UTCN la cerințele europene este reflectată de o seamă de convenții internaționale la care este parte și de o gamă largă de programe europene cu specific educațional: TEMPUS-PHARE, SOCRATES, ERASMUS, LEONARDO, CEEPUS. De asemenea, au fost încheiate o suită de convenții, acorduri și protocoale internaționale cu universități din Franța, Italia, Germania, SUA, Austria etc.

Rezultatele practice ale activității de cercetare ale UTCN sunt reflectate de numeroase contracte și proiecte cu finanțare internă și internațională, dintre care cele mai importante sunt cele cu: CNCSIS, ANSTI, PNCDI și cele finanțate de Comisia Uniunii Europene: EUREKA, COPERNICUS, COST, PC5 si PC6.

Consorțiu

Partener 1:
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ

Partenerul P1 este o universitate privată înființată în anul 1991 – Universitatea Spiru Haret (USH) în cadrul căreia funcționeaza astăzi 30 de facultăți cu peste 50 de specializări acreditate. În cadrul universității funcționează peste 40 de centre teritoriale pentru învățământul la distanță, ce beneficiază de serviciile propriului post național universitar și cultural TV „Romania de Maine“, care transmite, direct și înregistrate, cursuri, dezbateri, sinteze și consultații. Facultatea de Arhitectură a USH (USH-FA), în complementaritate față de învățământul de stat, este dedicată realizării unei pregătiri educaționale pe care evoluția actuală a societății, aflată în plină civilizație informatizată, le impune.

Încă de la atestare, cadrele didactice ale USH-FA au participat la diferite programe naționale și internaționale: PNCDI - programul CERES (2004-2006) și programul CEEX (2005-2007), Programul Național de Restaurare al Ministerului Culturii și Cultelor (2003-2007), Programul Cultura 2000 (2000-2008 Regional Programme for Cultural and Natural Heritage in South East Europe / Integrated Rehabilitation Project Plan; Survey of the architectural and archaeological heritage -IRPP/SAAH).

Partener 2:
INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

Partenerul P2, Institutul Național al Monumentelor Istorice (INMI), înființat în 2002, acționează susținut în domeniul cercetării teoretice și practice din domeniul monumentelor istorice cu profesioniști experimentați în domeniu care au beneficiat de diverse stagii de perfecționare în țară și străinătate, elaborează metodologii, normative și reglementări specifice monumentelor istorice, realizează proiecte de valorificare, conservare, restaurare și reabilitarea monumentelor istorice, monitorizează monumentele istorice incluse in Lista Patrimoniului Mondial. INMI este specializat în centralizarea și prelucrarea datelor primare referitoare la activitățile din domeniu: inventariere, evidență, intervenții la monumente istorice, starea de conservare.

INMI a propus și a inițiat programe și proiecte naționale cu aplicare în domeniul protejării monumentelor istorice precum și proiecte de valorificare prin turism cultural a monumentelor istorice în cadrul Programului PNCDI – CERES, CEEX. Este coordonatorul unui program special al Consiliului Europei, privind Dezvoltarea regională a patrimoniului cultural și natural din sud-estul Europei și al programului de reabilitare a Centrului Istoric Sighișoara - Zona protejată, înscrisă în patrimoniul Mondial.

Experții și specialiștii din cadrul INMI au coordonat și/sau au colaborat la multiple programe naționale și internaționale: PNCDI – programul CERES, CEEX, AMTRANS, Programul Național de Restaurare al Ministerului Culturii și Cultelor, Programul Cultura 2000 (2000-2008 Regional Programme for Cultural and Natural Heritage in South East Europe / Integrated Rehabilitation Project Plan; Survey of the architectural and archaeological heritage-IRPP/SAAH; 2005-2006 Salvarea mărturiilor religioase medievale europene), Programul național de implementare a unui sistem informațional geografic (gis) pentru protecția patrimoniului cultural național imobil (arheologie și monumente istorice) – eGISpat, Programul PHARE 2004-2006; Program de Coeziune Economică și Socială; Proiecte pe Scară Largă de Infrastructură Regională, etc.

În cadrul INMI se editează două publicații de specialitate: Revista Monumentelor Istorice și Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice.

Partener 3:
SEED SOFT

Partenerul P3, societatea comercială SEED SOFT (SEEDSOFT), este specializată în activități informatice software, dispunând de un personal cu pregătire superioara în domeniul informatic. Încă de la înființare, anul 2004, societatea s-a axat pe proiectarea și realizarea de sisteme informatice integrate și de proiecte complexe din domeniul bazelor de date.

SEED SOFT dispune de un personal activ care a acumulat experiență practică, fiind racordat la standardele europene din domeniul informaticii software.

Autoritate contractantă și finanțator

Autoritatea Contractantă:
Centrul Național de Management Programe / 2008–2011
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) / din 11.10.2010

Finanțare:
Buget de Stat - Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului,
Programul PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE

Durata proiectului

01.10.2008–01.10.2011

Activități

Conform contractului inițial nr. 92108/01.10.2008:
Activități

Conform actului adițional nr.3/28.05.2010:
Activități

Legături

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Arhitectură și Urbanism
www.utcluj.ro
Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Arhitectură
www.spiruharet.ro
Institutul Național al Monumentelor Istorice
www.inmi.ro
SC Seed Soft SRL
www.seed.ro

Interfețe propuse de-a lungul proiectului

Propunere Interfață Aplicație Etapa III - aprobată

Propunere Interfață Aplicație Etapa III - aprobată

Propunere Interfață Aplicație Etapa III - studiată

Propunere Interfață Aplicație Etapa III - neaprobată

Propunere Interfață Aplicație Etapa III - studiată

Propunere Interfață Aplicație Etapa III - neaprobată

Propunere Interfață Aplicație Etapa IV - aprobată

Propunere Interfață Aplicație Etapa IV - aprobată

Contact

Director proiect:

Prof.dr.arh. Mircea Sergiu Moldovan
Telefon: +4 0749 301 237
Fax: +4 0264 / 442 240
e-mail: