Înapoi la Domenii

Arte, Recreație, Distracții, Sport

Arte, Recreație, Distracții, Sport Arte, Recreație, Distracții, Sport
 • Arte plastice
 • Muzică
 • Dans
 • Teatru
 • Cinema
 • Televiziune
 • Arhitectură
 • Urbanism
 • Loisir
 • Sport
 • Turism

Domeniul artistic este unul deosebit de divers în ceea ce privește tipurile sale de manifestări. În România au existat ecouri ale tuturor mișcărilor artistice din Europa începând cu Futurismul şi sfârşind cu Suprarealismul, trecând prin cubism, constructivism şi abstracţionism. După primul război mondial însă, modernismul apare ca o ipostază moderată a avangărzii. Contimporanul lui Ion Vinea şi Marcel Iancu are deja o factură eclectică, în paginile sale întâlnim chiar și poeţi români ca Ion Barbu şi Ilarie Voronca. Evoluţia unor pictori evrei ca Marcel Iancu şi M. H. Maxy în anii `30, când dimensiunea abstractizantă a creaţiei lor este tot mai redusă, sunt semne ale unui modernism marcat de tendinţa amintită. De ea se vor distanţa mai ales artiştii de orientare suprarealistă, ca Victor Brauner, B. Herold, J. Perahim. Dar tot ea este cea care asigură o largă recepţie, în rândurile literaţilor mai ales, portretelor în linii frânte şi colţuroase ale lui Marcel Iancu.

Pe de altă parte, teatrul, ca mod specific de comunicare artistică, deopotrivă individuală şi colectivă, a constituit în România un teren relativ extins de afirmare a unor personalităti aparţinând etniei iudaice. De la început, a fost unul din mijloacele de predilecţie pentru manifestarea identităţii naţionale evreieşti distincte de contextul religios. Tendinţa unor artişti evrei chiar de limbă idiş de a se afirma şi în spectacole în limba română s-a manifestat încă de timpuriu. Paleta artiștilor de scenă nu poate fi însă completă fără a menționa și contribuția adusă în arta sunetelor de multitudinea celor care s-au manifestat pe acest tărâm, cât şi bogăţia şi varietatea operei lor.

În ceea ce priveşte educaţia fizică şi sportul în rândul evreilor din România, principiul talmudic “În trupuri sănătoase şi bine făcute sălăşluieşte spiritul Domnului" a fost pus la baza unei acţiuni sistematice de cultivare în rândurile tineretului evreu a unor armonioase calităţi morale şi fizice. Astfel, se menţionează că prima societate evreiască de gimnastică s-a înfiinţat în 1894, la Bucureşti. La 1 octombrie 1897, a fost fondată Societatea de gimnastică, scrimă şi lectură «Aurora». Prin secţiile de gimnastică, tenis de masă, scrimă, baschet, volei conduse de maeştri competenţi, s-au organizat numeroase manifestări sportive. Publicaţiile vremii, consemnează participarea colectivelor de la “Aurora”, alături de ansambluri similare româneşti, la unele dintre primele mari demonstraţii de gimnastică din ţară, precum şi la concursuri internaţionale.

Arts sector is extremely diverse in terms of its types of events. In Romania there were echoes of all artistic movements in Europe from Futurism to Surrealism, through cubism, constructivism and abstractionism. After World War I, however, modernism appears as a moderate aspect of vanguardism. Ion Vinea and Marcel Iancu`s Contimporanul already has an eclectic style as we can meet in its pages even Romanian poets as Ion Barbu, Ilarie Voronca. The evolution of Hebrew painters as Marcel Iancu and M. H. Maxy in the `30s, when the abstract dimension of their creation is increasingly reduced, are signs of the tendency already mentioned. Especially the surrealist artists, Victor Brauner, B. Herold, J. Perahim will distance themselfes from it. But in the other hand this is the one that provides a wide acceptance, especially among literary, of the portraits of Marcel Janco.

On the other hand, the theater, specifically as artistic communication, both individual and collective, was in Romania a relatively wide field of affirmation of Jewish personalities. From the beginning, was one of the means of choice for the manifestation of national Hebrew identity distinct from the religious context. The tendency of even Hebrew Yiddish artists to express in the Romanian language was manifested very early. The range of stage artists can not be complete without mentioning of the musical contribution of many artists who have comed to this country, and the wealth and variety of their work.

With regard to physical education and sport among the Jews in Romania, the Talmudic principle of "the healthy and well-made bodies dwells the spirit of God" was translated on a systematic action among young Jewish population with cultivation of harmonious physical and moral qualities. Thus ,it is stated that the first Hebrew gymnasium company was founded in 1894 in Bucharest. On 1 October 1897, the Society of gymnastics, fencing and reading "Aurora" was founded . The Jewish gymnasts have held numerous sports events. The newspapers of that period recorded the participation of teams from "Aurora", with similar Romanian sets, to some of the first large demonstrations of gymnastics in the country and in international competitions.

Bibliografie:

 • KULLER, Hary, Nicolae Cajal, coord. Contribuția Evreilor din România la Cultură și Civilizație, București, 2004

Autor: drd. arh. Dana Pop.